Loonadministratie

WerkKostenRegeling

Sedert 2011 zijn we nu vrij om te kiezen als werkgever of we wel of niet onder deze regeling willen vallen voor vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer die in relatie staan met de dienstbetrekking: 

Er zijn drie categorieën te onderscheden in deze regeling 

1. Van rechtswege belast bij de werknemer ;

•De terbeschikkingstelling van een auto 

•Inwoning 

•Geldboeten opgelegd aan de werknemer 

•Kosten die verband houden met misdrijven

•Wapens en munitie

•Agressieve dieren 

2. Gerichte vrijstellingen ; ( deze worden verder niet in de loonheffing betrokken) 

•Studiekosten 

•Opleidingskosten

•Reiskosten 

•Extraterritoriale kosten 

•Verhuiskosten 

•Tijdelijke verblijfskosten 

•Rentevoordelen van door de werkgever verstrekte hypothecaire leningen 

•Outplacementkosten 

•Vakliteratuur

•Beroepsvereniging

•Zakelijke maaltijden 

3. Werkkosten met keuzemogelijkheden voor de werkgever ; 

Ten aanzien van het overgrote deel van alle denkbare vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers heeft de wetgever werkgevers de keuze gelaten en die bestaat uit :

•De vergoeding of verstrekking bij de werknemers belasten , of

•Een eventuele heffing voor rekening van de werkgever laten komen

Alle vergoedingen en verstrekkingen die niet onder 1 en 2 worden genoemd vallen dus in de belaste sfeer. Dat is het uitgangspunt. 

Zo heeft de wetgever alle vergoedingen en vertrekkingen tegen het licht gehouden. Zo zijn er ook weer uitzonderingen gemaakt voor vrijstellingen op waarderingen rondom de werkplek. Denk hierbij aan de regulieren consumpties of zelfs het toiletpapier welk aan de werknemer wordt verstrekt !! Deze vallen onder de zgn. nihil waardering. 

Wat valt er dan wel onder ? 

Heel simpel alles welk vergoed en verstrekt wordt welk niet direct aan het product is verbonden of ten goed komt van. Geen of een minderheidsbelang van het zakelijk belang.

Bedrijfsfeesten op locatie, drank- genotsmiddelen, kleding etc. etc. 

Wel is er een drempel vrije voet van 1,5% van de fiscale loonsom. Alles boven deze drempelvrije voet is vervolgens met 80% eindheffing belast wanneer de werkgever er voor kiest om de vergoeding cq. verstrekking voor zijn rekening te nemen!!  

Het is dus zaak om een WKR-budget vast te stellen. 

Binnen het budget moet men rekenen en vast stellen inclusief omzetbelasting.  

Vanaf 01 januari 2015 is voorgaande geen keuze meer in de wetgeving, maar een feit.

Het is dus zaak vast te stellen welke kosten er allemaal zijn binnen de onderneming en vervolgens wat men kan met het budget en vervolgens wat men moet doen bij overschrijding.  

 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact