Fiscaal particulier

Artikel Column 'RondOm' augustus 2019

Een eigenwoningbezitter mag zijn eigen woning onder voorwaarden verhuren zonder dat de hypotheekrenteaftrek in gevaar komt. Daarnaast moet 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode worden aangegeven als inkomsten uit tijdelijke verhuur. Het Hof heeft bevonden dat de opbrengst van tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning - een via Airbnb verhuurd tuinhuis- niet was belast in box I.

U verhuurd het tuinhuis aan de  eigen woning via bemiddelingsorganisatie Airbnb aan toeristen. U verhuurde het tuinhuis 21 dagen en ontving zij € 3.564 aan huuropbrengsten. u vermeld de huuropbrengsten van het tuinhuis niet in de aangifte IB.

De inspecteur mag dit volgens een uitspraak van de rechtbank niet corrigeren conform verhuur van de eigen woning.  Hof Amsterdam volgde echter de beslissing van de Rechtbank uit een hoger beroep uitspraak. Volgens het Hof moest de - op zichzelf duidelijke - tekst van de Wet IB 2001 prevaleren bij het ontbreken van een toelichting. Aangezien de heffing over de tijdelijke verhuur van artikel 3.113 Wet IB 2001 betrekking had op de eigen woning, en het in het kader van Airbnb-activiteiten verhuurde tuinhuis daar niet (meer) toe behoorde, waren de inkomsten uit hoofde van die activiteiten volgens het Hof niet als belastbare inkomsten uit eigen woning aan de heffing van IB onderworpen.

De tijdelijke verhuur van een bij de eigen woning horende tuinhuis leidt volgens de huidige stand van zaken dus niet tot belastbare huuropbrengsten in box I. De vraag of de huuropbrengsten kunnen of moeten worden toegerekend aan een andere bron van inkomen, zoals resultaat uit overige werkzaamheid of winst uit onderneming, was overigens niet aan de orde. De staatssecretaris zal echter ongetwijfeld maatregelen nemen tegen het buiten de heffing blijven van dit soort inkomsten uit tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning. Vooruitlopend op een beslissing van de Hoge Raad in dit soort geschillen zou hij zo maar kunnen besluiten - wellicht voor aanstaande Prinsjesdag - om een wetswijziging aan te kondigen dat de regeling voor tijdelijke verhuur ook van toepassing zal zijn op de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning. 


Vragen? Rini de Looze beantwoordt ze graag voor u!
Naar Contact